Beiskolázás

Tájékoztatás a kedves szülők számára, 2020/2021 tanévről szóló beiskolázásról, nevelési és oktatási programról.

Elsősök beíratkozása 2020/21-es tanévre

,

Tudni valók az elsősök beíratkozásához a 2020/21-es tanévre

 Tisztelt Szülők!

  Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020-2021-es tanévre vonatkozólag nincs hivatalosan kijelölt nap a beiratkozásra. A Kormány határozata alapján, áprilisra jelölt meg egy időszakot, amikor a nem állami fenntartású iskoláknak lehetőségük lesz beíratni a hozzájuk jelentkező gyermekeket.

Ez az időszak: 2020. április 6-24.

 Már értesítettük Önöket, melyik tagozatra szándékozzuk felvenni gyermekét, azonban csak a beiratkozást követően tekintjük iskolánk tanulójának.

A beiratkozásra több lehetőséget is felajánlanak az iskoláknak. A Kecskeméti Református Általános Iskolában eltekintünk a személyes megjelenéstől.

 Írásban, levél formában kérjük Önöktől a mellékelt adatlap pontos kitöltését.

 A „Nyilatkozat a gyermek törvényes képviselőjéről” adatlapot, csak a külön élő szülőknek (elvált stb.) kell kitöltenie.

 Beérkezési határidő: 2020. április 20. hétfő

 Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

 • Postai úton elküldi iskolánk címére.
 • Személyesen leadja az iskola portáján lezárt borítékban (Porta nyitva tartása: 7.30 – 16.30).
 • E-mailben elküldi az alábbi e-mailcímre: refaltisk@krek.hu

Akinek az adatlapja nem érkezik be a megjelölt időpontig, azt telefonon megkeressük.

Miután beérkezett az adatlap, határozatot hozunk a felvételről, melyet e-mailben juttatunk el Önökhöz, 2020. április 24-ig. Értesítenünk kell azt az iskolát, amelyhez Önök körzet szerint tartoznak, ezért kérjük az adatlapban az iskola pontos megnevezését.

Minden egyéb, számunkra szükséges dokumentumot majd szeptemberben kérünk be tanulóinktól.      

Tájékoztatom Önöket, hogy gyermekük számára diákigazolvány készítése kötelező. Az ehhez szükséges igazolást – melyhez gyermekük születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, a gyermek személyes jelenléte, a szülő lakcímkártyája és személyi igazolványa szükséges – a kormányhivatal vagy az okmányiroda adja ki. Javasoljuk, hogy a kormányhivatalt (Kecskemét, Deák F. tér 3.) válasszák a rugalmasabb ügyintézés miatt. Ennek elintézését nem javasoljuk a mostani vírusos időszakban.

Sajnálatosan, a megígért befogadó istentiszteletet, valamint a májusi szülői értekezletet nem tudjuk megtartani.

Az Önöket érintő tanév előkészítése kiemelten augusztusban kezdődik. A teendőkkel kapcsolatban akkor küldünk majd pontos tájékoztatást. Kérjük Önöket, a tanítókat se keressék addig, mert nem tudnak ők sem felvilágosítást adni.

Megértésüket köszönjük ebben a mostani nehéz időszakban.

Isten áldását kérjük minden leendő első osztályos családjára.

Kecskemét, 2020. 04. 03.

                                                                                    Tisztelettel:

                                                                                                                       Tóth Attila     

                                                                                                                         igazgató

 

                                                          

   Az alábbi dokumentumokat kell kitölteni és visszajuttatni:                                                                                                                  

 

JELENTKEZÉSI LAP

a 2020/2021. tanévben tanköteles gyermek részére

 

 

A gyermek neve:

Születési hely, idő:

Társadalombiztosító azonosító jele (Taj száma):

Oktatási azonosító:

Kötelező felvételt biztosító általános iskola neve:

Címe:

Anyja leánykori neve:

Lakhelye:

Tartózkodási helye: ua.

Anya munkahelye:

Apa gondviselő neve:

Lakhelye:

Tartózkodási helye: ua.

Apa munkahelye:

Szülő/gondviselő elérhetősége (telefonszám:)

Testvérek száma:

Ebből óvodás:                                                Melyik óvodába jár/nak:

Neve:                                           

Általános iskolás:                                           Melyik általános iskolába jár/nak:                                                                    

Neve:                                                          

Középiskolás:                                                Melyik középiskolába jár/nak

Neve:                         

Nyilatkozom, hogy gyermekem a Pedagógiai Szakszolgálat felmérésén

-     nem vett részt, szakértői véleménnyel nem rendelkezik.

-     részt vett, szakértői véleményt csatolom.

(A megfelelő részt kérem aláhúzni.)

 

Felvétel esetén gyermekem étkeztetése:

-     térítésmentes, mert

-    50 %-os étkezését kérem,

1.)   3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodom

2.)   tartósan beteg, ill. fogyatékos a gyermeke

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni! A kedvezményre jogosító dokumentumot csatolni kell!)

Nemzetiség nyelvén folyó nevelés-oktatást igényelek:     igen     -          nem

Magyar nyelvi előkészítő oktatást igényelek:                  igen     -          nem

Gyermekemnek olyan betegsége van, amely folyamatos kezelést igényel: igen – nem

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni! A betegséget igazoló dokumentumokat, szakértői véleményt csatolni kell!)

 

A gyermek beiratkozásával kapcsolatos, az intézményre vonatkozó egyedi jelentkezések:

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni!)

 • magyar-angol két tanítási nyelvű osztály
 • magyar-angol/úszó két tanítási nyelvű osztály
 • magyar-német két tanítási nyelvű osztály
 • emelt humán (dráma) osztál

A gyermek iskoláztatásával kapcsolatos egyéb közlendők: nincs.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kecskemét, 2020. április 24.

 

………………………………….                                          ……………………………………

     szülő/gondviselő                                                 a beírást végző aláírása

  

………………………….

    igazgató PH.


 

 

 

NYILATKOZAT
A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL

(A nyilatkozat releváns részeit nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni, valamint a megfelelő részt egyértelműen aláhúzni!)

 


Alulírott(ak) ………………………… jogi felelősségem(ünk) tudatában kijelentem(jük), hogy ...………………………. (tanuló neve) tanuló (OM azonosítója: …………………; születési helye, ideje: ……………………………, …………………; anyja neve:
………………………………) törvényes képviseletét az alábbiak szerint látom(juk) el.

 

I. Szülő felügyelet

 1. A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot
  Szülő neve (1): ………………………………………………………… (születési név:
  ………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
  és
  Szülő neve (2): ………………………………………………………… (születési név:
  ………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)

 2. kijelentjük, hogy a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. Kelt: ………………….., ………………………..

  …………………………………………….
  Szülő (1)
  aláírás

  …………………………………………….
  Szülő (2) aláírás

 

2. Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot


Szülő neve: ………………………………………………………… (születési név:
………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
kijelentem, hogy ………………………….1 alapján a szülői felügyeleti jogot2
• egyedül gyakorlom
• a szülői felügyeleti jogot – a szülői felügyeleti jogok megosztása révén – a gyermekem tanulmányaival összefüggő kérdések tekintetében én gyakorlom.


Kelt: ………………….., ………………………..

…………………………………………….
Szülő aláírás


1Különösen: szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, bíróság ítélete.
2 A megfelelő rész aláhúzandóII. Gyámság

3. Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)


Gyám neve (1): ………………………………………………………… (születési név:
………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
és
Gyám neve (2): ………………………………………………………… (születési név:
………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
a ………………………………………(Gyámhivatal elnevezése) ………… számú döntése alapján a tanuló törvényes képviseletét többes gyámrendelés alapján együttesen látjuk el.


Kelt: ………………….., ………………………..

…………………………………………….
Gyám (1) aláírás

…………………………………………….
Gyám (2) aláírás

4. Gyám a törvényes képviselő
Gyám neve: ………………………………………………………… (születési név:
………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
a ………………………………………(Gyámhivatal elnevezése) ………… számú döntése alapján a tanuló törvényes képviseletét egyedül látom el.

Kelt: ………………….., ………………………..

 

…………………………………………….
Gyám aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt

Név:

Lakcím:

Aláírás

Név:

Lakcím:

Aláírás

 

 
 

 

 

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk