Jelen vizsgaszabályzat a Kecskeméti Református Általános Iskolában zajló nyelvvizsgákra vonatkozik. Amennyiben másik vizsgahelyen tesz vizsgát, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról érdeklődjön az adott vizsgahelyen.

Jelentkezés a vizsgára

Jelentkezés a vizsgára A 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet értelmében nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Az egyes vizsgaidőszakokhoz tartozó jelentkezési időszakok pontos dátumát a Kecskeméti Református Általános Iskola honlapján találja meg az ÖSD logó alatt.
A vizsgára a Kecskeméti Református Általános Iskola titkárságán leadott kitöltött jelentkezési lappal (18 év alatti jelentkező esetén a szülő aláírásával), valamint a vizsgadíj befizetését igazoló befizetési bizonylat másolatának valamint belső vizsgázó esetén az iskolalátogatási igazolás együttes leadásával, vagy postai feladásával, illetve elektronikusan (a fenti dokumentumok beszkennelve) lehet jelentkezni. A vizsgadíjat banki átutalással kell befizetni a következő számlaszámra: Sberbank 14100103-23459149-03000004
Vizsgázó a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul a szóbeli vizsga hanganyagának rögzítéséhez.
A vizsgázó legkésőbb 10 nappal az első vizsgaesemény előtt e-mailben kapja meg a pontos vizsgabeosztását.


Fogyatékkal élők vizsgái

Az ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor a jelentkezéssel egy időben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi szakvéleményt kell leadni. Az orvosi szakvélemény tartalmazza az orvos ajánlását a vizsga lebonyolítására vonatkozóan. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem kell orvosi igazolást benyújtani.) Hallássérült vizsgázók esetében lehetőség van arra, hogy a hallás utáni szövegértést felolvassák a jelöltnek. Dyslexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük, amennyiben szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Mozgássérült vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.


A vizsga lebonyolítása
Írásbeli

Az írásbeli vizsgán a vizsga megkezdése előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. Esetleges akadályoztatás esetében azonnal jelezni kell a vizsgaközpont felé (76/500-380, 36/20/3559530), az akadályoztatás okát. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, ezek hiányában diákigazolvány) igazolják. Az írásbeli vizsgán az adott vizsgánál engedélyezett nyomtatott szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy-, vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgahely minden 15 vizsgázóra biztosít egy szótárt. A vizsgázók maguk is gondoskodhatnak a szótárról. A vizsgázók a vizsga folyamán semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, vagy a külvilággal, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni. (Óra minden vizsgateremben rendelkezésre áll.)

Szóbeli

A szóbeli vizsga megkezdése előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázók a személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, ezek hiányában diákigazolvány) igazolják. A felkészülési idő alatt az adott vizsgára engedélyezett nyomtatott szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz nem használható. A szóbeli vizsgán a vizsgaközpont biztosítja a szótárakat. A vizsgázók a vizsga folyamán semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, vagy a külvilággal, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott jelöltekkel semmilyen módon nem kommunikálhat.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a vizsgaközpont, miután meghallgatta a vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, nevüket az Osztrák Intézettel, valamint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal is közli a vizsgahely.

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért eredményeit a vizsgázó az Osztrák Intézet honlapján egyéni kódja segítségével tekintheti meg a jelentkezéskor megadott időpont után.

A vizsgadolgozatok megtekintése

A vizsgadolgozatok megtekintésére csak a vizsgaközpontban, Budapesten van lehetőség, előzetes bejelentkezés után.

Fellebbezés

Felülvizsgálati kérem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A vizsgázó fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számszaki hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől számítva 15 napon belül írásban nyújthatja be a vizsgázó közvetlenül a vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtott panasszal élhet jogszabálysértésre, vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A Vizsgaközpont által hozott határozat ellen másodfokon benyújtott fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel. Amennyiben a vizsgázó határidőn túl nyújtja be fellebbezését, a Vizsgaközpont a benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A vizsgázó a Vizsgaközpont ezen végzése ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet. Ezen fellebbezés illetékköteles, melynek összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

Vizsgát lemondani vagy halasztani csak írásban lehet az Osztrák Intézetnek címezve levélben (Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft., 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 31.) vagy e-mailben (office@oei.hu).
A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

A bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványt a jelentkezéskor megadott dátum után a Kecskeméti Református Általános Iskola titkárságán kedden és pénteken 15 és 17 óra közt aláírásuk ellenében átvehetik. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, úgy azt meghatalmazottja – meghatalmazás felmutatásával- átveheti.

Részvizsgák

A 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet értelmében sikertelen nyelvvizsga esetén az egész vizsgát meg kell ismételni, részeredmény (szóbeli/írásbeli) nem vihető tovább. Amennyiben a vizsgázónak csak az ÖSD bizonyítványra van szüksége, a vizsga sikertelen szóbeli vagy írásbeli részét egy éven belül megismételheti, és a két sikeres részvizsga alapján ÖSD bizonyítványt kaphat, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt azonban nem, ill. a vizsga a későbbiekben sem ismertethető el Magyarországon.

Az ÖSD vizsgák Magyarországon három szinten akkreditáltak:
ÖSD Zertifikat B1 60-100 % Alapfok Komplex
ÖSD Zertifikat B2 60-100 % Középfok Komplex
ÖSD Zertifikat C1 60-100 % Felsőfok Komplex